Algemene voorwaarden Rheset

Verplichtingen van afnemer en deelnemers bij de uitvoering van een coachtraject / training

Afnemer dient zorg te dragen voor het juist en volledig verstrekken van door aanbieder gevraagde en/of voor de training/coaching benodigde essentiële informatie. De onderdelen van een dienst/traject dienen te worden doorlopen binnen de periode als aangegeven in het informatiemateriaal over de dienst dan wel het traject. Afnemer dient zich, vanuit een positieve grondhouding, coöperatief op te stellen bij het volgen van een training/coaching.

Annuleringsvoorwaarden

Afnemer is gerechtigd deelname te annuleren en deelname aan het programma op te zeggen. Annulering van deelname aan een traject dient te geschieden door middel van een mail naar info@rheset.nl. Een ontvangstmail zal worden verstuurd, zodra de opzegging binnen is. Zonder deze mail is het traject nog niet geannuleerd. Ook kan een aangetekende brief worden verstuurd. Bij annulering van afnemer is aanbieder niet gehouden restitutie van het door afnemer betaalde bedrag. Afnemer is onverminderd gehouden eventueel nog verschuldigde betalingstermijnen aan aanbieder te voldoen. Bij annulering van deelname aan een traject is het afnemer niet toegestaan een andere deelnemer aan te wijzen voor deelname aan het traject. Verplaatsing van geplande 1 op 1 gesprekken/afspraken in een traject is slechts mogelijk in uitzonderlijke situaties, uitsluitend ter beoordeling van de aanbieder. Gemiste gesprekken/afspraken kunnen niet worden ingehaald en leiden niet tot een wijziging / vermindering van de (betalings) verplichtingen van de afnemer.
Met vriendelijke groet, Esther van Wageningen Versie augustus 2020