Privacyverklaring Rheset

In deze Privacyverklaring geef ik informatie over hoe ik omga met uw persoonsgegevens. Rheset hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Rheset is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van mijn privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hierover heeft, kunt u contact met mij opnemen via onderstaande contactgegevens: Esther van Wageningen St. Josephgilde 9 8253 KG Dronten 06-29069566 info@rheset.nl

Bescherming persoonsgegevens:

Ik neem de privacy van uw persoonsgegevens zeer serieus en ga zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met mijn privacy- en cookiebeleid. Uw gegevens zullen nimmer aan derden worden verkocht en/of verstrekt. Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG).

Welke gegevens verzamel ik?

Rheset verzamelt uw persoonsgegevens bij het aanmelden voor online webinars, trajecten en trainingen, het abonneren op de nieuwsbrief, het indienen van een (aan)vraag of het aangaan van een samenwerking. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van mijn adressen bestand. Ik gebruik uw gegevens ook om mailings en de nieuwsbrief toe te sturen. Heeft u meegedaan of was u aanwezig bij één van mijn webinars, dan worden uw gegevens gebruikt om u nader te kunnen informeren over het betreffende webinar. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, dan kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van mijn contactpagina op de website www.rheset.nl. Ik verwerk alleen de gegevens die u zelf aan mij verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn: • Voor- en achternaam • E-mailadres • Telefoonnummer • Geboortedatum • Website • Bedrijfsnaam • Straat en huisnummer • Postcode en woonplaats • KvK nummer • IP-adres • Btw nummer

Verstrekking aan derden

In het algemeen verstrekt Rheset nooit gegevens aan derden, tenzij ik daartoe verplicht ben op grond van wet- en regelgeving.

Bewaartermijn:

Rheset bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer u zich uitschrijft voor mijn e-mails, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd. De gegevens in mijn boekhoud- en CRM systeem bewaar ik tenminste 7 jaar, onder andere om aan al de wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door mij verwijderd. De bovenstaande termijn geldt, mits er voor mij verdere wettelijke verplichtingen bestaan, de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, waarna ik uw gegevens niet meer zal verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverklaring op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking. U heeft ook recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. Als u wilt weten welke persoonsgegevens ik van u verwerk, dan kunt u een schriftelijk verzoek tot inzage indienen. Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u mij schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen. Daarnaast heeft u een recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen. Ik zal uw verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. U kunt uw verzoek aan mij e-mailen via info@rheset.nl. Er kan tevens te allen tijde bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van persoonsgegevens voor informatieberichten of direct marketing doeleinden en/of de (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketing informatie door dit verzoek per e-mail te richten aan info@rheset.nl.

Wijzigingen

Ik behoud te allen tijde het recht het privacybeleid van Rheset te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Tot slot attendeer ik u erop dat u daarnaast op ieder moment het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Met vriendelijke groet, Esther van Wageningen versie: 1 augustus 2020